Redirecționează 20% din impozitul pe profit către Asociația DerzelasRedirecting 20% of the corporate income tax to Derzelas Association

Redirecționează 20% din impozitul pe profit către Asociația Derzelas

Asociația Derzelas a fost înființată în anul 2012 iar prin activitățile pe care le desfășoară dorește să le ofere sprijin persoanelor cu dizabilități în aprofundarea și validarea experienței de viață. Respectul și atenția acordată acestor persoane va spori încrederea și motivația lor de a fi într-o continuă învățare și evoluție, reușind astfel să se formeze armonios atât la nivel individual cât și la nivel social, colectiv. Asociația Derzelas luptă pentru conștientizarea comunității cu privire la problemele persoanelor cu dizabilități, promovarea talentului acestora, mobilizarea de noi forțe în sprijinirea acestora în vederea incluziunii socio-profesionale.

Până în luna august a anului 2017 Asociația Derzelas dispunea de propriile resurse financiare, necesare derulării programelor destinate beneficiarilor, din activitățile economice desfășurate în cadrul unităților protejate înființate în acest scop în cadrul asociației. Ca urmare a modificării cadrului legislativ prin OUG 60 din 7 august 2017, mai precis a Legii 448/2006, unitățile protejate au fost nevoite să-și înceteze activitatea începând cu 1 septembrie 2017. Majoritatea din persoanele cu dizabilități, angajate în cadrul unității protejate, au fost disponibilizate sau li s-a redus substanțial programul de lucru iar resursele financiare necesare pentru susținerea activităților dedicate beneficiarilor noștri, persoane cu dizabilități, au dispărut.

Pentru susținerea comunității de beneficiari pe care am creat-o pe parcursul celor 5 ani de activitate, ne dorim cu tărie să continuăm programele pe care le-am dezvoltat special pentru aceștia. În prezent Asociația Derzelas are parteneriate cu Liceul Tehnologic pentru Deficienți de Auz, Liceul Special pentru Deficienți de Vedere, cu Asociația pentru Solidaritate și Empatie “Claudia Safta” (oferă sprijin copiilor și tinerilor care suferă de insuficiență renală cronică tratată prin hemodializă, dializă peritoneală și transplant renal), cu Centrul de Recuperare din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din Cluj-Napoca, cu Asociația Aga-Down din Cluj-Napoca (susține tinerii cu sindrom Down şi familiile lor), Asociația Caritas Cluj, Asociația PASS (susține adulții cu sindrom Down şi familiile lor) și cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului cu sediul în localitatea Câțcău. Pe parcursul anului 2016 aproximativ 200 de tineri și adulți au beneficiat de sprijinul și suportul acordat de Asociația Derzelas ca urmare a donațiilor, sponsorizărilor și programelor derulate.

În cursul anului 2016 valoarea totală a sponsorizărilor realizate de Asociația Derzelas către beneficiarii săi a fost de 33585 lei,sponsorizări direcționate către: Asociația ”Delia Grădinaru” – transplant renal (6000 lei), Anastasiu Denisa – Liceul Special pentru Deficienți de Vedere – transplant de cristalin ochiul stâng (5130 lei), Roșu Silviu investigații medicale la o clinică din Italia (5076 lei), Clujul Pedalează premii în valoare de 1000 lei. Donațiile pe anul 2016 în valoare de 4500 lei s-au realizat către Liceul Special pentru Deficienți de Vedere, Liceul Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz și alte persoane fizice cu dizabilități.
În cursul anului 2017 au fost făcute sponsorizări în valoare de 45000 lei din care: baterii pentru aparate auditive în valoare de 3227 lei pentru elevii Liceului Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz, 1 fotoliu rulant în valoare de 1500 lei, investigații medicale pentru Silviu Roșu în valoare de 1600 lei, operația Denisei Anastasiu la ochiul drept în valoare de 3435 lei, transplant renal în valoare de 6000 lei pentru un beneficiar al Asociației Delia Grădinaru, triciclu electric în valoare de 2000 lei. Donațiile pe anul 2017, până în acest moment, au fost de 12 000 lei.

Totodată, Asociația Derzelas organizează pentru persoanele cu dizabilități ateliere de terapie prin artă, ateliere de terapie prin învățarea de limbi străine, ateliere de terapie prin dans, programe specifice de recuperare și gimnastică medicală, pentru a facilita astfel incluziunea socio-profesională a persoanelor cu dizabilități. În anul 2016 au fost derulate un număr semnificativ de astfel de ateliere (127 de ateliere de terapie prin artă, 50 de ateliere de terapie prin dans și 37 de sesiuni de gimnastică de recuperare, 16 ateliere de terapie prin învățarea de limbi străine). Pe lângă acestea, numeroase colaborări cu parteneri valoroși și de încredere (Federația Română de Handbal, Clujul Pedalează, Teatrul Național Cluj, Institutul Francez dar și alte companii cu renume din Cluj) au facilitat participarea beneficiarilor la diferite activități interactive cu impact direct asupra tuturor persoanelor implicate. Totodată, prin activitățile derulate, asociația identifică domenii de activitate în care persoanele cu dizabilități ar putea să fie incluse profesional.

În speranța că am reușit să vă sensibilizăm să ne sprijiniți pentru a putea continua activitățile de incluziune socio-profesională ale asociației, vă invităm să redirecționați cei 20% din impozitul pe profit către noi.

Cum pot companiile redirecționa 20% din impozitul pe profit?
Modalitatea de redirecționare presupune calcularea de către companie a sumei aferentă celor 20% din impozitul pe profit, apoi încheierea unui contract de sponsorizare cu ONG-ul pe care aceasta dorește să îl susțină, sumele fiind deductibile din impozitul pe profit datorat către bugetul de stat.

De ce să redirecționăm 20% din impozitul pe profit către un ONG?
Având posibilitatea de a redirecționa 20% din impozitul pe profit către un ONG, companiile își asumă responsabilitatea socială, contribuind la susținerea unei cauze nobile prin implicarea în prevenirea, estomparea sau soluționarea problemelor de ordin social și profesional pe care le întâmpină persoanele cu dizabilități.

Pentru mai multe detalii legate de redirecționarea a 20% din impozitul pe profit accesează link-ul.

Dacă empatizați cu valorile Asociației Derzelas și sunteți interesați să ne sprijiniți cauza, suntem bucuroși să promovăm acțiunile companiei, inclusiv pe site-ul asociației noastre (www.asociatiaderzelas.ro), site pe care vă invităm cu căldură să îl vizitați. Oferim sponsorilor și donatorilor noștri produse deosebite realizate de către beneficiari la atelierele de terapie prin artă, produse pe care vi le putem prezenta dacă aveți amabilitatea să ne invitați la târguri sau expoziții viitoare pe care le veți organiza pentru angajații dumneavoastră cu diverse ocazii (Crăciun, Mărțișor, Paște).

Îndrăzniți să redirecționați cei 20% din impozitul pe profit către Asociaţia Derzelas! (link contract de sponsorizare cu datele Asociației).

Redirecting 20% of the corporate income tax to Derzelas Association

Derzelas Association is a non-profit legal entity founded in 2012 engaged in offering support to people with disabilities by deepening and enhancing their life experience. The attention and care we give these people increases their confidence and motivation to undergo a continuous process of learning and evolution and helps them develop both individually and collectively. Derzelas Association strives to raise community awareness about the issues that people with disabilities are facing as well as to promote their talents and creativity. Our personnel and dedicated volunteers work closely to mobilize new forces to join in supporting the social and professional inclusion of these individuals.

Until August 2017 Derzelas Association generated its own financial resources needed to carry out special programs for its beneficiaries based on the economic activities the authorized protected unit undertook within the Association. However, following the amendment of law no. 448/2006 by OUG 60 of August 7th, 2017, the protected units had to cease their activity on September 1th, 2017. The majority of the people with disabilities employed within our protected unit were consequently left without job or had a substantially reduced working schedule. The impact was primarily seen at the financial level as the resources meant to support the activities within the protected unit became insufficient or lacked completely.

In order to support the community of beneficiaries that created over 5 years of activity, Derzeals Association is willing to continue the programs designed for persons with disabilities. At present, Derzelas Association has partnerships with the Special Technological High School for Hearing Impaired, the Special High School for Visual Impaired, the Association for Solidarity and Empathy ”Claudia Safta” (whose activities targets children and young people suffering from chronic renal failure treated by hemodialysis, peritoneal dialysis and kidney transplantation), the Recovery Center within the General Directorate of Social Assistance and Child Protection from Cluj-Napoca, Aga-Down Association from Cluj-Napoca (who supports children with Down syndrome and their families), Caritas Cluj Association, PASS Association (supports adults with Down syndrome and their families) and the General Directorate for Social Assistance and Child Protection based in Câțcău. During 2016, approximately 200 young people and adults with disabilities benefited from the support provided by our association through donations, sponsorships and programs.

In 2016, Derzelas Association directed a total amount of 33,585 lei in terms of sponsorships to the following beneficiaries: “Delia Grădinaru” Association – renal transplantation (6,000 lei), Anastasiu Denisa – the Special High School for Visual Impaired – crystalline transplant (5,130 lei), Rosu Silviu – medical investigations at a specialized clinic in Italy (5,076 lei), Clujul Pedalează – for the special awards (1,000 lei). In 2016, donations amounting to 4,500 lei were directed towards the Special High School for Visually Impaired, the Special Technological High School for Hearing Impaired and other entities.
In 2017, Derzelas Association allocated 45,000 lei as sponsorship towards: buying batteries for hearing aid (3,227 lei) for the students at the Special Technological High School for Hearing Impaired, acquiring a wheelchair (1,500 lei), carrying out medical investigations for Silviu Rosu (1,600 lei), helping cover the costs for Denisa Anastasiu’s intervention on the right eye (3,435 lei), a renal transplantation (6,000 lei) for a beneficiary at the Delia Grădinaru Association, acquisition of an electric tricycle (2,000 lei). The donations that were made in 2017, up to now, amount to 12,000 lei.

Besides, Derzelas Association organizes art therapy workshops, English learning therapy workshops, dance therapy workshops, specific recovery programs and medical gymnastics, all of which are being meant to facilitate the social and professional inclusion of people with disabilities. In 2016, a significant number of such workshops were carried out (127 art therapy workshops, 50 dance therapy workshops and 37 medical gymnastic sessions, 16 English learning therapy workshops). In addition, many collaborations with valuable and trustworthy partners such as the Romanian Handball Federation, Clujul Pedaleaza, the National Theater from Cluj-Napoca, the French Institute and other important entities in the area of Cluj-Napoca facilitated the participation of the beneficiaries – persons with disabilities- in different interactive activities with a positive impact on the participants. Furthermore, the activities specially designated and developed reflect those areas of activity which essentially appeal to persons with disabilities and which would ensure their professional inclusion.
In the hope that we have succeeded to inspire and to bring to your attention our cause, we invite your company to redirect the 20% of the corporate income tax towards Derzelas Association.

How can companies redirect 20% of the income tax towards a legal non-profit organization?
Under Law No. 32/1994 as amended and complemented by the Government Ordinance No. 36 of January 30, 1998, a legal entity owing a tax to the Romanian state for a revenue made in Romania can redirect, based on a sponsorship contract, up to 20% of the corporate income tax to a non-lucrative entity.

Why to redirect 20% of the income Tax to a NGO?
By redirecting 20% of corporate income tax to NGOs, companies take on social responsibility and support a noble cause by engaging in preventing, raising awareness or even solving social and professional problems faced by the people with disabilities.

For more details about redirecting 20% ​​of profit tax, please visit the following link.

If you share our values ​ and you are willing to support our cause, we are glad to promote your company on our website www.asociatiaderzelas.ro, which we warmly invite you to visit. We offer our sponsors and donors special products made during our art therapy workshops, which will be displayed at various fairs or expositions that you might organize for your employees on various occasions (Christmas, Easter).

Dare To Care : Redirect the 20% corporate income tax to Derzelas Association! (link to the sponsorship contract with Derzelas Association).
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *